Hlavní stránka

Pannonhalma - Maďarsko

(19.04.2007)

Když se v rovinaté maďarské krajině země zvlní byť jen do mírného pahorku, hned je z něho hora. Nejinak je tomu i v Pannonhalmě. Svatou horou tady nazývají návrší nad malým městečkem, na kterém stojí slavný klášter. Když se za pěkného počasí z návrší rozhlédnete, uvidíte na severu město Györ a na jihu Bakoňský les. Samotné městečko s přibližně 3 600 obyvateli leží prakticky přesně na půl cesty mezi Budapeští a Vídní, ve vzdálenosti asi 120 km od obou měst.

Počátky vzniku kláštera se datují do roku 996, kdy se tu usadili mniši z Čech a založili tu jakési předmostí středověké evropské kultury na východě. To vše by nebylo pochopitelně možné bez souhlasu místních vládců. Mnichy z Břevnovského kláštera přivedl do těchto míst zemský kníže Géza, otec prvního krále Maďarů, Štěpána. Formálně ovšem bylo opatství založeno až o pět let později v roce 1001 už králem Štěpánem I. Svatým. 

Štěpán byl prý podle legendy pokřtěn přímo svatým Vojtěchem, zdá se však, že ten jej pouze biřmoval. V každém případě se ale z něho stal horlivý šiřitel křesťanství. Zlomil vzpouru velmožů, kteří nechtěli upustit od pohanství, přijmout křest a přestat s loupeživými nájezdy. Ve svém tažení rozdrtil i svého bratrance Koppányho a další Arpádovce. Založil deset biskupství a dvě arcibiskupství podřízená ostřihomskému arcibiskupovi. 

Prvním arcibiskupem se stal opat Břevnovského kláštera Radla a ostřihomská katedrála byla dokonce zasvěcena českým patronům - svatému Vítovi a Vojtěchovi. Mniši z Břevnovského kláštera tu při šíření křesťanství měli ohromný vliv a nejinak tomu bylo při výstavbě kláštera Pannonhalma, postaveného na počest svatého Martina z Tours. V 11. století tu byl postaven první kostel a klášter. Král udělil také klášteru práva, privilegia a finanční prostředky, tak aby mohl sloužit jako křesťanská misie východně od Dunaje. Svou horlivostí si Štěpán vysloužil přídomek Svatý, ale také královskou korunu. Pravděpodobně o vánocích roku 1000 byl Štěpán I. korunován na krále z rukou papeže Silvestra II., a to korunou původně určenou pro polského Boleslava Chrabrého. Tehdy to ještě nebyla ta slavná Svatoštěpánská koruna, kterou se Maďaři dnes právem chlubí. Ta se objevila až později. Moc spojená s královským titulem ale umožnila Štěpánovi I. zcela změnit ekonomické i právní poměry v zemi, které vládl. Ve třicátých letech 11. století pak dokonce vydal dvě knihy zákonů, které kodifikovaly právní řád země, postavení krále a také církve. V té době mniši z Pannonhalmy hráli důležitou úlohu jak v samotné církevní organizaci, tak také v diplomacii. Připomíná to třeba velký reliéf na stěně žákovského domova. Je zde zobrazen první maďarský královský pár, Štěpán I. Svatý a jeho žena Gizela Bavorská, jak svěřují výchovu svého syna, korunního prince Emericha, mnichu Gerhardovi. V období 1.až 5. století byla tato oblast římskou provincií zvanou Panonie. Zde byl údajně otec pozdějšího svatého Martina římským důstojníkem. Udává se, že Martin se dokonce narodil v Panonii, a to někdy po roce 310, vyrostl ale v Itálii, pak jako voják sloužil v Galii a tam se také stal křesťanem a posléze biskupem v Tours. Díky západním misionářům se rozšířila jeho sláva i v rodné zemi a kopec nad Pannonhalmou se ve středověku začal nazývat jako Mons Sancti Martini - Hora sv. Martina, nebo také jako Svatá hora Panonská.

Klášter

Nejvýraznější stavbou celého klášterního areálu je pochopitelně hlavní chrám. Archeologové tu našli zbytky zdí z 11. století a jejich pátrání prokázalo, že ve zdech současné stavby jsou významně zastoupeny také zbytky stavby pocházející z 12. století. Současný chrám je už třetí od založení kláštera a pochází ze začátku 13. století. Jeho vysvěcení se konalo pravděpodobně v roce 1224.

Pannonhalma sloužila nejen jako opora duchovní, ale také jako pevnost, jejíž mohutné zdi se z velké části dochovaly dodnes. Během válek byl chrám několikrát velmi poničen a ze středověkých dob se toho mnoho nedochovalo. Schodiště k chóru s dvěma portály z červeného mramoru pochází z 18. století, věž z konce 20. let 19. století, současný sedací nábytek v chóru pak z 60. a 70. let 19. století. Architektonicky cenná je klenba nad hlavním oltářem i klenby bočních lodí a kaple sv. Benedikta, pocházející z 80. let 15. století, kdy došlo k rozšíření chrámu.

Zato dolní kostel (krypta) se zachoval téměř ve své originální podobě z 13. století. Najdou se tu prvky pozdně románského a raně gotického stavitelství. Ve stěně naproti oltáře tu můžete spatřit mramorem obložený výklenek a dřevěný trůn, na kterém údajně sedával Štěpán Svatý při svých návštěvách v klášteře - tak alespoň praví legenda, ta ovšem pochází až ze 17. století. Skutečností ale je, že dřevěný trůn byl do zdi krypty vestavěn už ve století třináctém.  

K chloubám Pannonhalmského kláštera ještě patří pozdně románská brána Porta Speciosa, křížová pozdně gotická chodba a pak úžasná klášterní knihovna, kde je uchováváno na 360000 svazků. Mezi nimi se najde například 30 kodexů z dob mezi roky 1200 a 1600. Nejstarším zdejším rukopisem je latinská bible z 13. století. Uchovává se tu asi 260 prvotisků a najdete zde i originál zakládací listiny Pannonhalmy z roku 1001 s monogramem královského zakladatele, zrovna tak jako zakládací listinu kláštera v Tihany u Blatenského jezera z roku 1055. Ta je nejstarším dochovaným originálním rukopisem, v němž lze číst maďarská slova. 

Více foto

Řád pomohl Štěpánovi vytvořit z pohanských maďarských kmenů křesťanský stát a podržel si výrazný vliv až do r. 1786. Tehdy období rozkvětu přerušilo rozpuštění řádu Josefem II. Habsburským a klášter byl přebudován na vězení. O šestnáct let později povolil císař František II. jeho obnovení za podmínky, že mniši se postarají o vzdělávání. A tak vznikla kolej specializovaná na výchovu kněží a učitelů. "Decete" - "vyučujte" dostali mniši za úkol při obnovení klášterní činnosti a tak je tomu dodnes. Klášter je významným centrem církevního školství a vzdělanosti. Nachází se tu benediktinské gymnázium a Vysoká škola teologická sv. Gerharda, která vychovává mnichy a kněze.

Info: Klášter Pannonhalma byl na Seznam světového dědictví UNESCO zapsán v roce 1996, v roce kdy slavil tisíc let od svého založení. V tomto benediktinském opatství vznikly první dokumenty psané v maďarštině. Funguje stále jako klášter a škola. 

Klášter si lze prohlédnout pouze s průvodcem. Prohlídka začíná v moderní vstupní budově u velkého parkoviště s restaurací a trvá asi hodinu. Vstupné dospělí - 1500 Ft.


 

Lumír Pecold

Další články z tohoto státu Další články tohoto autora

 
 DatumAutorPředmět
Aktivity
Geooblasti
UNESCO
Fotobanka
Průvodce
Ingema-TV
Počasí
Rešerše
iZone
Foto scan

Alpy
Altaj
Kavkaz

Kurzy Potřebujete zjistit kurz exotické měny? Toto tlačítko vám s tím pomůže.
 
Ockovani Chystáte se do exotické země? Zjistěte si zde, zda byste se neměli nechat naočkovat!
 
RoutePlanner Jedete na dovolenou autem? Nechte si navrhnout nejlepší cestu!
 
Letiste Musíte nebo chcete letět letadlem? Pak se vám třeba budou hodit tyto informace!
 
Autori Zajímá vás kdo píše články na Ingemě? Představení alespoň některých autorů najdete zde.

 

Na našem serveru funguje elektronický obchod, takže máte možnost nakupovat fotografie z fotobanky online. Bližší informace naleznete zde.
 


1999-2019©Ppress
veškeré texty, fotografie, obrázky, mapy apod. jsou chráněny autorskými právy jednotlivých autorů a vydavatelství Ppress.
Je výslovně zakázáno jejich jakékoli šíření, publikování či dokonce prodej za úplatu.
Info: Ppress