Hlavní stránka

Procesí svaté krve - Bruggy, Belgie

(01.05.2008)

Bazilika Svaté krve uchovává jednu z nejposvátnějších relikvií v Evropě a sama osobě je to také pozoruhodná stavba. Každý rok v květnu se pak stane středobodem oslav, které mají jediný cíl: uctít tuto relikvii zrovna tak jako skutečnost, že je uchovávána právě v Bruggách.

Gotická radnice města Bruggy patří k nejkrásnějším a nejstarším v zemi. Tu zdobí nejen kamenné krajkoví jejích fasád, ale také úžasné interiéry. A hned vedle v rohu náměstí pak stojí jeden z nejpozoruhodnějších svatostánků Flander.

Bazilika svaté krve

"Vítáme vás v Bazilice svaté krve, je to zároveň svaté místo i muzeum. Ročně sem přichází jeden až jeden a půl miliónu návštěvníků," řekl nám na uvítanou rektor bratrstva Svaté krve, pan Bruneel.

Samotná bazilika, kde je schránka s relikvií Svaté krve po většinu roku uložena, má dvě patra.

Dolní kaple - Kaple sv. Bazila

Kaple sv. Bazila je jediný románský kostel v západních Flandrech. Postavil ji v první polovině 12. století Derrick, hrabě alsaský (1128 – 1168). Kaple má dvě postranní a jednu hlavní loď uzavřenou polokruhovou apsidou. V pravé lodi se nachází polychromovaná socha sedící Madony s dítětem z počátku 14. století. V tympanonu lze nalézt zobrazení křtu sv. Bazila. Pozoruhodné jsou dvě dřevěné sochy představující Ježíše na chladném kameni a Pietu. Jsou velmi ceněné a každý rok jsou neseny v procesí Svaté krve.

V kapli nalevo od kůru (z r. 1504) se nachází relikvie sv. Bazila a Karla Dobrotivého, hraběte flanderského, který byl úkladně zavražděn.

Dolní kaple nyní podepírá horní kapli, původně vystavěnou také v románském stylu, ta ale později prošla mnoha úpravami. Titul baziliky byl propůjčen oběma kaplím v r. 1923.

Monumentální renesanční schodiště, jež vede do horní kaple, vzniklo r. 1533. Jeho sochám byly předlohou kresby Lancelota Blondeela. Pozlacené bronzové stochy představují arcivévodkyni Isabelu, Marii Burgundskou, Derricka a Filipa Alsaského; v medailonech je to arcivévoda Albert a Maxmilián Rakouský, Margareta z Yorku a Sybila z Anjou, manželka Derricka a matka Filipa Alsaského.

Současná budova pochází z 19. století, neboť ta původní byla zničena během francouzské okupace.

Horní kaple

Gotická horní kaple byla postavena na konci 15. století a pouze oblouky, jimiž se vchází do boční kaple Svatého kříže, připomínají původní románskou kapli. Barevná okna na kůru pocházejí z r. 1845 a představují panovníky, jež vládli hrabství flanderskému (od Filipa Smělého 1342 – 1404, až po Marii Terezii, 1717 – 1780).

Po obou stranách hlavního oltáře najdeme atributy baziliky: tintinnabulum - zvoneček, a conopeum - slunečník ze žlutého a červeného hedvábí. Kazatelnu ve tvaru zeměkoule vytvořil Henry Pulinckx r. 1728; její tvar má původ v evangelickém "jdi do celého světa a šiř evangelium".

Rozměrná nástěnná malba za oltářem vznikla r. 1905. V její horní části vidíme Mystérium Kříže a Krista zalitého krví. V pozadí jsou města: Betlém, kde se Kristus narodil, a Jeruzalém, kde zemřel.

Freska umístěná níže zobrazuje převoz relikvie do Brugg: vlevo je Thierry Alsaský, jak přijímá relikvii od patriarchy a krále jeruzalémského; vpravo hraběnka Sybilla a Thierry, jak v kleče předává relikvii kaplanovi.

Oltář dnes používaný pro Svátost oltářní je vyzdoben alabastrovým reliéfem z počátku 17. století; zobrazuje Poslední večeři Páně. Na dubové oltářní mříži - rovněž ze 17. století - jsou čtyři vyřezávané medailony svatých.

Bílý mramorový oltář v kapli Svatého kříže je barokní a r. 1751 ho sestavil Laurent Delvaux. Napravo od něj je malba zobrazující Snímání z kříže (Jacob van Oost).

Relikvie

Muzeum Svaté krve

Všechny předměty vystavené v tomto malém muzeu se vážou k bohaté historii kaple nebo relikvie.

Malá stříbrná koruna (15. stol.) snad patřila Marii Burgundské. Dále se tu nacházejí výjevy ze života sv. Barbory (kolem 1480), triptych Pohřeb Krista (1519); druhý triptych ze začátku 16. století představuje Krista nesoucího kříž, Přibíjení na kříž a Zmrtvýchvstání.

Schránka s relikvií nesená v procesí

Opravdovým zdejším pokladem je schránka Svaté krve z roku 1617. Její autor, John Crabbe, použil pro její výrobu 30 kg zlata a stříbra a přes 100 drahých kamenů. Pozlacené sochy v její horní části zobrazují Krista Spasitele, Pannu Marii, sv. Donáta a sv. Bazila. Jen jednou za rok v den Nanebevstoupení je schránka s relikvií nesena v procesí za přítomnosti opatů a prelátů.

Přípravy na procesí

Obyvatelé Brugg uctívají relikvii Svaté krve více než 850 let. Již od 12. století vznikala v Bruggách početná bratrstva a sdružení, jež uctívala relikvii a klaněla se jí. Současné šlechtické bratrstvo Svaté krve bylo založeno až krátce po roce 1400 za účelem ochrany relikvie. Má 31 členů a všichni bez výjimky musí být váženými občany Brugg. Každý rok v květnu je pak bratrstvo hlavním aktérem Procesí svaté krve. Členové bratrstva jsou při slavnostních příležitostech oděni do černého hedvábného taláru, na němž je výšivka pelikána s mláďaty. Rektor bratrstva má kolem krku bohatě zdobený řetěz.

Relikvie je neustále pod dohledem

Než ale vyrazí do ulic, je třeba nalíčit a obléknout do kostýmů všech tisíc osm set účastníků průvodu.

Podle původní domněnky obdržel relikvii Svaté krve Derrick Alsaský, hrabě flanderský, ve Svaté zemi roku 1150 a přivezl ji do Belgie. Relikvii převzal za své hrdinské činy během druhé křižácké výpravy od svého švagra a jeruzalémského krále, Balduina III. z Anjou. Dar posvětil patriarcha jeruzalémský a hrabě Derric se s ní vrátil do Brugg dne 7. dubna 1150.

Jenže nejstarší dokument zmiňující se o relikvii Svaté krve v Bruggách pochází až z r. 1256. Což znamená, že mezi údajným příjezdem relikvie do Brugg a tímto datem leží celé jedno století. Dostala se tedy relikvie do Brugg později než v roce 1150? Je to pravděpodobné, protože v té době se jedna relikvie Svaté krve nacházela v Konstantinopoli a město bylo během čtvrté křižácké výpravy vydrancováno. Když 13. dubna 1204 vpadli křižáci do jeho ulic získali kořist, která byla neskonale větší než to, co mohli získat i v těch nejbohatších arabských městech. Stačily pouhé tři dny aby vyplenili nejen paláce a světské budovy, ale vpadli i do kostelů a klášterů. Co nemohli odnést, to ničili.

"Kořist byla tak veliká, že by vám ji nikdo nespočetl, neboť od stvoření světa nikdy nebylo získáno tolik v jediném městě...", napsal o událostech těch dnů Villehardouin.

Novým císařem se stal Balduin IX, hrabě flanderský, a byl to pravděpodobně on, kdo poslal ukořistěnou relikvii do Flander, jmenovitě do Brugg, jelikož tehdy měly jeho panství na starosti dcery Johanna a Margaretha. Rovněž způsob výroby skleněného pouzdra pro útržek látky s údajnou krví Ježíše Krista umisťuje jeho původ spíše do Konstantinopole.

Nicméně císař Balduin se ze svých titulů a bohatství dlouho netěšil. Na jaře 1205 ho v Thrákii porazili a zajali Bulhaři a od té chvíle se o něm neví.

Nejstarší zmínka o procesí je z roku 1291, a to v chartě jednoho z cechů. Odsud se dozvídáme, že cechy v Bruggách měly tehdy za povinnost účastnit se procesí. Relikvie byla pravděpodobně již předtím vystavována v kapli a tato tradice dala později vzniknout procesí.

Od r. 1303 se již píše o procesí, jež obchází kolem městských zdí. Jelikož relikvie byla vlastnictvím města, procesí mělo civilní charakter a byla to příležitost, kdy se členové cechů, umělci, obchodníci, městští radní - a přirozeně i klérus - mohli ukázat s relikvií a v celé své nádheře. Roku 1310 rozhodla rada města Bruggy spojit procesí se slavnostmi a s výročním trhem (konal se v období 23. dubna až 22. května) a tato tradice byla jen s relativně krátkými přestávkami udržována až do moderní doby.

Např. v letech 1578 až 1584 byly Bruggy pod vlivem kalvinistů, procesí bylo zakázáno a relikvie ukryta. Později bylo procesí obnoveno, ale získalo převážně náboženský charakter. Aby byla relikvie uchráněna, začalo procesí procházet centrem města po trase, jež se dodržuje do dnešních dnů.

Podruhé byla relikvie ukryta během francouzské nadvlády v letech 1798-1819, kdy byla procesí opět zakázána.

V 19. století se ho začaly zúčastňovat jednotlivé městské farnosti a školy, dnes se svým charakterem procesí vrací do zlatých časů v 15. století: tehdy byly Bruggy jedním z nejdůležitějších přístavů severně od Alp, živým obchodním centrem a sídlem vévodů burgundských.

Procesí má čtyři části: Starý zákon, Nový zákon, historickou část a uctívání Svaté krve. A tak v procesí uvidíte živé a barvité výjevy provázející diváky biblí, počínaje Adamem a Evou. Je tu Abrahám, Jákob, starozákonní proroci, Jezulátko a Tři králové, Kristus přijíždějící do Jeruzaléma na oslu, Pilát a římští vojáci. A také hrabě Derrick obklopen zbrojnoši, v průvodu plném vlajek a hudby, jak přiváží relikvii Svaté krve do Brugg.

Bratrstvo Svaté krve si je vědomo významu relikvie a věnuje velkou pozornost uchování této tradice. Věřící mohou ampuli s několika údajnými kapkami krve a vody, kterou Josef z Arimatije omyl Ježíšovo tělo, uctívat každý pátek před mší a po ní, kdy je vystavena v bazilice Svaté krve.

Vrcholem je ovšem Den Nanebevstoupení, kdy je schránka s relikvií nesena ulicemi města v barvitém průvodu s 1 800 herci. Události každoročně přihlíží na 50 000 poutníků.


 

Lumír Pecold

Další články z tohoto státu Další články tohoto autora

 
 DatumAutorPředmět
Aktivity
Geooblasti
UNESCO
Fotobanka
Průvodce
Ingema-TV
Počasí
Rešerše
iZone
Foto scan

Alpy
Altaj
Kavkaz

Kurzy Potřebujete zjistit kurz exotické měny? Toto tlačítko vám s tím pomůže.
 
Ockovani Chystáte se do exotické země? Zjistěte si zde, zda byste se neměli nechat naočkovat!
 
RoutePlanner Jedete na dovolenou autem? Nechte si navrhnout nejlepší cestu!
 
Letiste Musíte nebo chcete letět letadlem? Pak se vám třeba budou hodit tyto informace!
 
Autori Zajímá vás kdo píše články na Ingemě? Představení alespoň některých autorů najdete zde.

 

Na našem serveru funguje elektronický obchod, takže máte možnost nakupovat fotografie z fotobanky online. Bližší informace naleznete zde.
 


1999-2019©Ppress
veškeré texty, fotografie, obrázky, mapy apod. jsou chráněny autorskými právy jednotlivých autorů a vydavatelství Ppress.
Je výslovně zakázáno jejich jakékoli šíření, publikování či dokonce prodej za úplatu.
Info: Ppress